კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კომპანია „Globex Analytics“-ი დიდ ყურადღებას უთმობს კლიენტების პერსონალური მონაცემების და ასევე ფინანსური ინფორმაციის დაცვას, რომელიც მათ ეხებათ. ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწინავე ტექნოლოგიებს, რითაც უზრუნველყოფთ მიღებული ინფორმაციის კონფიდენციალობას.

ეს კი კომპანიის კლიენტებს აძლევს მაღალ საიმედოობას ჩვენ ფინანსურ ინსტრუმენტებთან მუშაობისას. ჩვენი კლიენტების პირადი მონაცემები, ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია რომელსაც გვაწვდით პროექტით თანამშრომლობისას ან სხვა პროგრამებში მონაწილეობისთვის განცხადების შემოტანისას.

მიღებულ მონაცემებს ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ კლიენტებთან დაკაშირებისთვის და არ ვაწვდით მესამე პირებს, თუ ამისი საჭიროება კანონმდებლობის მიხედვით არ არის.

პროექტს შეუძლია გადასცეს მონაცემები აგენტებსა და მესამე პირებს, რომლებიც მოქმედებენ კონტრაქტის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ საჭიროა კლიენტის წინაშე ვალდებულებების შესრულება, რომელიც ხორციელდება პარტნიორების მიერ.

პროექტს შეუძლია ისარგებლოს "cookies" ტექნოლოგიით, რომელიც არ შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას და არ გადაეცემა მესამე პირებს.

კლიენტის IP-მისამართის შესახებ ინფორმაცია არ გამოიყენება ვინაობის დასადგენად, მაგრამ შეიძლება მიღებული და შენახული იქნას პროექტის მიერ.

თუ მონაცემები მოცემულია კლიენტის მიერ ვებ-გვერდზე ყველასთვის ხელმისაწვდომ ფორმაში, ამ შემთხვევაში პროექტი არ არის პასუხისმგებელი მის გავრცელებაზე.

კლიენტის მიერ, თავისი ნებით საკუთარი საკონტაქტო ინფორმაციის, მომხმარებლის სახელის ან პაროლის გადაცემის შემთხვევაში, პროექტი პასუხისმგებელი არ არის.

კომპანია "Globex Analytics"-ი მიღებულ საკონტაქტო მონაცემებს იყენებს კლიენტის წინაშე საკუთარი მოვალეობების შესრულების მიზნით, ასევე საკუთარი მოღვაწეობისთვის, ვებ-გვერდის მუშაობის შეფასებისთვის და ანალიზისთვის, გამარჯვებულების და აქციების მონაწილეების გამოვლენისთვის, რომლებსაც პროექტი ატარებს.

კომპანია "Globex Analytics"-ი პირადი მონაცემების გამოყენებით, რომლებსაც მოიპოვებს კანონიერი გზით, უფლება აქვს კლიენტებს გაუგზავნოს სარეკლამო-საინფორმაციო ხასიათის შეტყობინებები.